0
Your Cart
D
H
M
S
Visiems Masterclass -50% nuolaida

Naudojimosi svetaine taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Prekių/paslaugų pirkimo – pardavimo ir tinklapio naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi internetine svetaine almamaster.lt (toliau – Alma Master) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Alma Master siūlomas prekes/paslaugas ar bet kaip kitaip naudojasi Alma Master teikiamomis paslaugomis.
1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje almamaster.lt gali visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.
1.4. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia svetainėje Alma Master prekių ar paslaugų užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
1.5. Pirkėjas įsipareigoja gautą informaciją naudoti tik asmeniniais tikslais.
1.6. Pirkėjas sutinka gauti informaciją ir reklamų pasiūlymus iš mūsų partnerių.
1.6. Alma Master platformoje pateikta medžiaga yra tik Alma Master nuosavybė, todėl Pirkėjas įsipareigoja, jos jokia forma nedauginti, nekopijuoti ir vienokia ar kitokia forma nenaudoti viešai prieinamose portaluose, leidiniuose ir kt.
1.7. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant svetainėje almamaster.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.8. Pardavėjas neprisiima rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.9. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Alma Master paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Alma Master platforma naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Alma Master platformos darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

2. Naudojimasis Alma Master platforma

2.1. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Tarpininkas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.2. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs registracijos Alma Master metu Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra suderinti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, nebent įstatymai nustato konkrečius duomenų saugojimo terminus. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos Alma Master platformoje suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
3.2. Už užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
3.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
3.2.2. banko pavedimu;
3.2.3. mokėjimo kortele.
3.3. Po Pirkėjo atlikto išankstinio apmokėjimo už paslaugas Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per nurodytą terminą.
3.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo iš karto po užsakymo užbaigimo ir prieinama Pirkėjo paskyroje. Sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
3.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai. prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją (info@almamaster.lt) per 1 (dieną) dieną nuo apmokėjimo. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

4. Privatumo ir slapukų politika

4.1. Norėdamas Pirkėjui ar Alma Master platformos lankytojui pasiūlyti visavertes siūlomas paslaugas, Tarpininkas naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį internetinės prekyvietės lankytoją, nustatyti internetinės prekyvietės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti internetinėje prekyvietėje esančias klaidas.

Su išsamia privatumo politika galite susipažinti čia.

Pirkėjo atsakomybės

5.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Alma Master platforma.
5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Alma Master teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie almamaster.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
5.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
5.4. Jei Alma Master pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

6.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti almamaster.lt įvairias akcijas ar žaidimus.
6.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu.
7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo almamaster.lt/kontaktai nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Grąžinimo garantija

9.1. Pirkėjas nurodydamas priežastį per 1 (vieną) dieną nuo apmokėjimo turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
9.2 Pirkėjas turi teisę nutraukti prekių pirkimo-pardavimo sutartį tik įsigijus Alma Master produktą Metinė narystė ir Metinė narystė 1+1, už atskirus video mokymus ir dovanų kuponus pinigų negrąžiname
9.3. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša el. paštu info@almamaster.lt pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

Dovanų kuponų įsigijimas ir naudojimas

10.1 Alma Master parduoda kelių rūšių dovanų kuponus (Vieno Masterclass dovanų kuponas, Metinė narystė – dovanų kuponas, Metinė narystė 1+1)
10.2 Užsakymo metu, Pirkėjas privalo įvesti dovanų kupono gavėjo el. pašto adresą, kuriuo gavėjas turės susikurti paskyrą Alma Master platformoje panaudodamas kuponą.
10.3 Dovanų kuponai galioja 6 (šešis) mėnesius nuo sėkmingo apmokėjimo dienos.
10.4 Dovanų kuponai yra nekeičiami ir už juos pinigai nėra grąžinami.

Paslaugų tiekėjas

Alma Master, UAB „Nextury Ventures“, Įmonės kodas: 303213451, Buveinės adresas: Gedimino pr. 20-35, LT-01103 Vilnius, El. paštas: info@almamaster.lt

Paskelbta 2024/05/20